2017-03-17 Ogłoszenie o konkursie ofert nr 3 / 2017

Ogłoszenie o konkursie ofert nr 3 / 2017

Udzielający zamówienie

Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. 30-go Stycznia 57/58

ogłasza konkurs ofert nr 3/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert .

Przedmiot konkursu

Udzielanie świadczeń medycznych na rzecz pacjentów Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna w Tczewie w zakresie wykonywania czynności przez :

- lekarza specjalistę w oddziale neonatologicznym

spełniających wymagania niezbędne do wykonywania świadczeń zdrowotnych na powyższym stanowisku na rzecz pacjentów Szpitali Tczewskich Spółki Akcyjnej w Tczewie - dotyczy ogłoszenia o konkursie ofert nr 3/2017 – dzień publikacji 17.03.2017r. .

Termin realizacji świadczeń:

Umowa o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie jw. będzie zawarta na okres od 01.04.2017r. do31.03.2019r.

Szczegółowe informacje o konkursie

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne na wykonywanie usług medycznych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienie : 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 57/58 – w sekcji kadrpokój nr 13, tel./fax0-58 / 777-67-10

oraz na stronie internetowej:

 

- wykonywanie czynności lekarza specjalisty w oddziale neonatologicznym

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności – na udostępnionych formularzach w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta oraz napisem:

„Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarz specjalista w oddziale neonatologicznym” Nie otwieraćprzed godz. 14.00 do 24marca 2017r.”

- składa się do dnia 24 marca 2017 roku do godz. 14.00 drogą pocztową lub bezpośrednio w siedzibie Udzielającego zamówienie - Sekretariat pokój nr 3.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert przez komisję konkursową nastąpi w siedzibie Udzielającego Zamówienie 24 marca 2017 roku o godz. 14.15.

Okres związania z ofertą
Okres związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Informacja o możliwości składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert:

Oferent może złożyć umotywowaną skargę dotyczącą szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem do Komisji Konkursowej, jednakże nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ciągu trzech dni od daty jej złożenia.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący wyboru oferty w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna oraz na tablicy ogłoszeń Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna.

Udzielający zamówienie rozpoznaje i rozstrzyga umotywowany protest najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania.

Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo do zmiany terminu bądź odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zamówienie może zostać udzielone:

Osobie wykonującej zawód medyczny w ramach Indywidualnej Praktyki Lekarskiej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

PREZES ZARZĄDU

Maciej Bieliński

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU