Ogłoszenia dla akcjonariuszy

23-06-2022

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 23 czerwca 2022 r. na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Szpitali Tczewskich S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Tczewie przy ulicy 30-go Stycznia 57/58 z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za  2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  w 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku  Spółki za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały o pokryciu  straty z lat ubiegłych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  z wykonania obowiązków w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

15-06-2021

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 17 czerwca 2021 r. na godzinę 8:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Szpitali Tczewskich S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Tczewie przy ulicy 30-go Stycznia 57/58 z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za  2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  w 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku  Spółki za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały o pokryciu  straty z lat ubiegłych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  z wykonania obowiązków w 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

24-11-2020

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 26 listopada 2020 r. na godzinę 8:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Szpitali Tczewskich S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Tczewie przy ulicy 30-go Stycznia 57/58 w Sali konferencyjnej (Biały domek I piętro), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

05-10-2020

PKO BP S.A. informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

01-09-2020

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 02 września 2020r. na godzinę 9:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Szpitali Tczewskich S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Tczewie przy ulicy 30-go Stycznia 57/58 w Sali konferencyjnej (Biały domek I piętro), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.

5.Wolne wnioski.

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

 


30.06.2020
 
Zarząd Szpitali Tczewskich S.A. zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 r. na godzinę 8:00  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. 30-go Stycznia 57/58.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za  2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i okresu trwania kadencji  Rady Nadzorczej czwartej kadencji oraz powołanie członków Rady Nadzorczej czwartej kadencji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie Zgromadzenia.

 


 

Bez formalnego zwołania dnia 25 marca 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Wszystkie materiały zostały bezpośrednio przekazane jedynemu Akcjonariuszowi.

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU