Monitoring RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej ?RODO?) informuję, iż:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestSZPITALE TCZEWSKIE S.A. (zwany dalej ?Szpitalem?), adres: ul. 30 stycznia 57/58, 83-110 Tczew.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: p. Adriana Głuchowska, tel. 696011 969, e-mail: iod@szpitaletczewskie.pl,

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe są przetwarzane w celu ochrony obiektu i mienia, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szpitala na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO ? prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia jak i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szpitala.System monitoringu rejestruje wyłącznie dane obrazowe, bez rejestracji dźwięku. W stosowanym monitoringu nie są zastosowane technologie pozwalające na identyfikację twarzy czy innych cech charakterystycznych osoby ani innych technologii pozwalających na automatyczną analizę danych pozyskanych poprzez monitoring. Monitoring prowadzony jest całodobowo

4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Dane z monitoringu mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym policji, jeżeli mogą stanowić dowód w postępowaniu.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 10 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu ? w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Osoba której dane (np. wizerunek) został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo do dostępu do zapisu przy założeniu że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich. Ponadto ma również prawo do ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO. Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU