Rehabilitacja Środowiskowa

Rehabilitacja domowa (środowiskowa) skierowana jest do osób, które ze względu na stopień niepełnosprawności nie mogą dotrzeć do placówek lecznictwa ambulatoryjnego świadczymy usługi w trybie rehabilitacji domowej.
 
Rehabilitacja domowa obejmuje chorych z zaburzeniami funkcji narządu ruchu spowodowanymi:
  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu ? do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego ?uszkodzeniem rdzenia kręgowego ? do 12 miesięcy od uszkodzenia
  • chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, rdzeniowy zanik mięśni, przewlekłe zespoły piramidowe itp.)
  • choroba zwyrodnieniowa stawów po zabiegach endoprotezoplastyki stawu (do 3 m-cy po operacji)
  • stany po urazach kończyn dolnych

 

Rehabilitacje środowiskową realizujemy na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego :
            ? do Poradni rehabilitacyjnej  z zaznaczeniem rehabilitacja domowa ? cykl zabiegów poprzedza wizyta lekarska
            ? do pracowni Fizjoterapii z zaznaczeniem rehabilitacja domowa ? cykl zabiegów ustalony jest na podstawie wizyty fizjoterapeutycznej.
              
              WAŻNE INFORMACJE:

    1. Czas trwania rehabilitacji realizowanej w domu pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym ( realizowanych łącznie przez wszystkich Świadczeniodawców), nie więcej niż 5 zabiegów dziennie, nie krócej niż 1 godzinę dziennie.
       
    2. W przypadku wcześniejszego korzystania z rehabilitacji w warunkach domowych u innego Świadczeniodawcy w danym roku kalendarzowym , pacjent zobowiązany jest dołączyć do skierowania zaświadczenie o ilości zrealizowanych dotychczas dni zabiegowych.
       
    3. Częstotliwość, długość cyklu terapeutycznego, ilość zabiegów oraz termin wizyty kontrolnej ustala lekarz kierujący ( lub mgr fizjoterapii z 3 -letnim doświadczeniem ) dostosowując te parametry indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta.
       
    4. W przypadku uzasadnionymi względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony ( powyżej 80 dni) decyzją lekarza kierującego lub prowadzącego rehabilitację, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ*
       
    5. Na postawie skierowania pacjent zostaje wpisany na listę  oczekujących** 
       
    6. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej, pacjent może na podstawie jednego skierowania zostać zapisany tylko na jedną kolejkę oczekujących u tylko jednego Świadczeniodawcy.
       
    7. Świadczenia  rehabilitacji realizowanej w domu pacjenta, są realizowane zgodnie z kolejności zgłoszeń.
       ( Osoby uprzywilejowane zachowują swoje prawa )
       
    8. Pacjentowi małoletniemu, który nie ukończył 18 roku życia, świadczenia zdrowotne mogą być udzielane bez obecności przedstawiciela ustawowego  lub opiekuna prawnego wyłącznie za ich zgodą na piśmie!
                                                           

Podstawa prawna:
* Rozporządzenie zmieniające Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2010 r w zakresie rehabilitacji leczniczej.
** Ustawa z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
    (art. 209  Dz. U.2008 nr 164 poz.1027 ze zm.).

Skierowanie prosimy kierować na nasz oddział:
 ? pocztą
? faksem pod numer (058) 531-30-72
? do sekretariatu pn.-pt. 8.00-14.00 tel. 058-531-33-19 wew. 128
 

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU