Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
 

AKTUALNOŚCI :

2020-05-05 Informacje dla pacjentów (wznowienie świadczeń) - komunikat pdf 

2020-05-05 Wytyczne w zakresie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażenia Sars – Cov- 2 dla dzieci i ich opiekunów - ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego Szpitali Tczewskich S.A. pacjentów zgłaszających się na terapię - komunikat pdf


   W naszym Ośrodku dzieci mają możliwość korzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią neurologopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz terapią zajęciową.
 

   Praca całego zespołu rehabilitacyjnego skupia się na tym, by nasi pacjenci dochodzili do pełni zdrowia, nie tylko w sensie sprawności ruchowej, ale również funkcji psychospołecznej.


Jakie dzieci mogą być poddane rehabilitacji?

Do Oddziału przyjmowane są w szczególności dzieci:
•        zgrupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
•        zwrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
•        zchorobami metabolicznymi układu nerwowego;
•        zzaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
•        zzespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
•        zzespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
•        ztrwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe);
•        miopatie, zaniki nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
•        zzaburzeniami integracji sensorycznej;
•        znieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
•        zwrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.
 

   Kto może skierować Państwa dziecko do Oddziału?

Skierowanie do Ośrodka Dziennego Dla Dzieci wystawiają lekarze następujących poradni specjalistycznych oraz lekarze specjalności:
•        neonatologicznej
•        rehabilitacyjnej
•        ortopediii traumatologii narządu ruchu,
•        neurologicznej,
•        reumatologicznej
•        chirurgiidziecięcej
•        endokrynologiidziecięcej
•        diabetologiidziecięcej
•        lekarzpodstawowej opieki zdrowotnej

   Przyjęcie do Ośrodka

 • Po przedstawieniu ważnego skierowania ustalana jest, w Rejestracji, data konsultacji lekarskiej.
 • Na wizytę prosimy zabierać z sobą posiadane wyniki badań i dokumenty ( karty informacyjne z pobytów w szpitalu)
 • Lekarz przyjmujący określa liczbę, częstotliwość, rodzaj, kolejność wykonywanych zabiegów, które mają na celu wspomóc Państwa dziecko. 
 • Po zapoznaniu się z problemami pacjenta i  ich analizie przez cały zespół możliwe są zmiany w częstotliwości i jakości zabiegów w zależności od potrzeb dziecka i postępów w jego terapii. 
 • Umawianie się do poszczególnych terapeutów następuje bezpośrednio w rejestracji (czynna w godz.7.30 - 15.00, nr kontaktowy 58 531 33 19 wew. 46)

   Jak przebiega rehabilitacja?

Leczenie usprawniające dzieci obejmuje:
 • poradę lekarską;
 • wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną (konsylium);
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej (w tym świadczenia z zakresu psychoterapii i neuropsychologii);
 • świadczenia z zakresu  diagnozy i terapii logopedycznej (w tym świadczenia z zakresu neurologopedii i surdologopedii);
 • świadczenia z zakresu  diagnozy i terapii pedagogicznej;
 • świadczenia z zakresu  diagnozy i terapii zaburzeń Integracji Sensomotorycznej;
 • świadczenia z zakresu  terapii zajęciowej;
 • świadczenia diagnostyczne-terapeutyczne z zakresu  kinezyterapii;
 • wybrane zabiegi z zakresu fizykoterapii (sollux, bioptron, laser, kąpiele wirowe);

   Jaki jest sposób prowadzenia zajęć?

            Oferujemy:
 • indywidualną terapię z poszczególnymi terapeutami;
 • kinezyterapię dostosowaną do stanu klinicznego dziecka (m.in. wg met. NDT-Bobath, wg. elementów met. Vojty, elementów met. SI, met. PNF);
 • zajęcia grupowe;
 • naukę oraz doskonalenie czynności życia codziennego w ramach terapii zajęciowej.

   Przez jaki okres czasu można korzystać z rehabilitacji?

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku dziennym wynosi do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. Pacjenci mogą korzystać ze świadczeń w ośrodku 1, 2 lub 3 razy w tygodniu. O częstotliwości i rodzaju zaleconych pacjentowi zabiegów  decyduje lekarz.
 

   Jak długo trwają zabiegi rehabilitacyjne?

Czas trwania rehabilitacji, uzależniony jest od jego wieku oraz jego indywidualnych potrzeb.

   Dla dzieci w wieku 0-3 lata:

- ćwiczenia indywidualne 40 -45 min.
- ćwiczenia z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej 30 – 40 min.
- ćwiczenia z systematyki kinezyterapeutycznej 20 – 30 min.,
- zabiegi z fizykoterapii (zależy od rodzaju zleconego zabiegu)
- zajęcia indywidualne z psychologiem, logopedą, pedagogiem specjalnym-30-45 min.

   Dziecko powinno przebywać w ośrodku przynajmniej 1h i mieć wykonane przynajmniej 2 świadczenia.

Dla dzieci w wieku 4-7 lat :

 - ćwiczenia indywidualne  40-45 min.
 - ćwiczenia metodami terapii manualnej i edukacji sensomotorycznej 40-45 min
 - ćwiczenia  z systematyki kinezyterapeutycznej 30 – 40 min.
 - ćwiczenia grupowe (3-4 osoby  w grupie) 30min
 - zabiegi fizykalne ( w zależności od rodzaju zleconego zabiegu)
 - ćwiczenia indywidualne z psychologiem, logopedą, pedagogiem specjalnym 30-40 min 

   Dziecko powinno przebywać w ośrodku przynajmniej 2h i powinno mieć wykonane przynajmniej 2 świadczenia.

Dla dzieci w wieku od 8  do 18 lat:

- ćwiczenia indywidualne metodą NDT- Bobath 40-45 min. 
- ćwiczenia indywidualne metodami terapii manualnej i innymi metodami edukacji sensomotorycznej 40- 45 min.
- ćwiczenia dodatkowe z systematyki kinezyterapeutycznej 30 min.
- ćwiczenia w grupie (3-4 osobowej) 30 min. 
- zabiegi fizykalne (w zależności od rodzaju zabiegów),
- zajęcia indywidualne z psychologiem, pedagogiem specjalnym , logopedą 40 min.
 
   Dziecko powinno przebywać w ośrodku przynajmniej 3h i mieć wykonane przynajmniej 3 świadczenia

    Współpraca z rodzicami

Ośrodek ściśle współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie (w miarę możliwości) podczas pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie, instruktaż w kwestii zaleceń postępowania rehabilitacyjnego.
Proponujemy cykliczne spotkania z rodzicami z różnymi specjalistami na których będziemy poruszać istotne tematy, związane z szeroko pojętą pomocą dla dziecka i jego rodziców.
Konieczne jest pisemne upoważnienie dla osoby (nie rodzica), które przyprowadza i pod opieką, której przebywa dziecko w Ośrodku.
Prosimy o powiadamianie (przynajmniej dzień wcześniej) o nieobecności dziecka na terapii, aby umożliwić umówienie w to miejsce innego oczekującego na zabiegi.

   Metody oceny skuteczności rehabilitacji w ośrodku.

Ocena skuteczności rehabilitacji w ośrodku dokonywana będzie poprzez ocenę postępów pacjenta wyrażonych przez realizację celów bliższych, tych wyznaczanych na poszczególne sesje terapeutyczne oraz celów dalszych uwzględniających poprawę funkcji i jakości funkcjonowania w środowisku.
Ocena dokonywana będzie przez lekarza prowadzącego oraz cały zespół terapeutyczny. 
Szczegółowe monitorowanie przebiegu procesu usprawniania opierać się będzie na dokumentacji medycznej prowadzonej według wytycznych ICF ( International Classification of Functioning Disability and Heath).

   Kryteria oceny zakończenia rehabilitacji w ośrodku dziennym.
    
O zakończeniu rehabilitacji decyduje lekarz  Ośrodka na podstawie opinii całego zespołu terapeutycznego, na temat stanu funkcjonalnego pacjenta i jakości jego funkcjonowania w środowisku. 
Ocena stanu pacjenta jest dokonana na podstawie dokładnej dokumentacji medycznej prowadzonej przez każdego członka zespołu terapeutycznego, uczestniczącego w procesie usprawniania danego pacjenta.
Realizacja celów może oznaczać zakończenie rehabilitacji w ośrodku.
Dla jednego pacjenta może oznaczać wyczerpanie możliwości leczenia zachowawczego i próbę leczenia np. operacyjnego. Dla innego pacjenta, który pojawił się jako niemowlę z zaburzeniami centralnej koordynacji, przeszedł pomyślnie proces wieloprofilowej rehabilitacji i funkcjonuje prawidłowo w swoim środowisku, realizując swoje cele i zadania życiowe, będzie oznaczać wyleczenie. Wymiernym kryterium jest wiek pacjenta.
Ośrodek przyjmuje pacjentów w wieku od 0 do 18 roku życia.
 
   W dniu wypisu z Ośrodka pacjent otrzymuje kartę informacyjną zawierającą ocenę zakończenia rehabilitacji i zalecenia. 
 
   Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Ośrodka
można uzyskać w naszej Rejestracji
- nr kontaktowy 58 531 33 19 wew. 129
- rejestracja czynna w poniedziałek - czwartek 7:00 - 14:00
 

Nasz zespół:

Kordynator Ośrodka:  Anna Wróblewska
 
Lekarze:
 • Małgorzata Radzikowska
 • Grażyna Konkel
Fizjoterapeucii:
 • Joanna Samp
 • Maciej Gajda
 • Marcin Łazarski
 • Jacek Rozumek
Psycholog:
 • Agnieszka Schöenfeld

Neurologopedzi:
 • Małgorzata Gołębiewska
 • Aleksandra Podsiadły

Pedagog/Terapeuta zajęciowy:

 • Grażyna Tusk

 

 Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej;
 2. Załącznik nr 1 do  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.;
 3. Zarządzenie NR 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013 r.;
 4. Załącznik nr 1n  do  zarządzenia NR 80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2013 r.;
 5. Załącznik nr 3 d  do  zarządzenia NR 80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2013 r.

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU