Klauzula SWD

Klauzula informacyjna ? przetwarzania danych osobowych w systemie SWD

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, zmienia się również ustawaz dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2017r., poz. 2195, z późn. zm.) dalej Ustawa.

W związku z tym, Szpitale Tczewskie S.A. informuje:

Od dnia 4 maja 2019r. każda osoba zwracająca się z żądaniem udostępnienia informacji o zdarzeniach zarejestrowanych przez System Wspomagania Dowództwa Państwowego Ratownictwa Medycznego (dalej ?SWD PRM?), jako prawo wynikające z art. 15 RODO, na podstawie art. 24c ust. 12, jest zobowiązana podczas składania wniosku przekazać następujące informacje:

1) okoliczności zdarzenia, którego żądanie dotyczy,

2) data i miejsce zdarzenia,

3) numer telefonu z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu

W przypadku pytań dotyczących udostępniania informacji z SWD PRM prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szpitalach Tczewskich S.A. - p. Adrianą Głuchowską, tel. 696 011 969, e-mail: iod@szpitaletczewskie.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
informujemy, o tym, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) są SZPITALE TCZEWSKIE S.A., adres: ul. 30 stycznia 57/58, 83-110 Tczew.

Współadministratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w SWD PRM są:

a)wojewodowie,

b)dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego,

c)dysponenci zespołów ratownictwa medycznego,

d)Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych , z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: p. Adriana Głuchowska, tel. 696 011 969, e-mail: iod@szpitaletczewskie.pl,

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane w SWD PRM są udostępniane wyspecjalizowanym podmiotom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów teleinformatycznych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w SWD PRM. Podmioty te nie mogą powierzać przetwarzania danych innym podmiotom ani udostępniać danych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania. Realizacja powyższego uprawnienia może zostać delegowana na współadministratora, o którym mowa w pkt 1 a) ? d) właściwego terytorialnie dla miejsca zdarzenia.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

5. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów:

1)ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

2)ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

3)ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

4)ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją ? w zakresie danych użytkowników SWD PRM.

6. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe przetwarzane w SWD PRM są udostępniane wyspecjalizowanym podmiotom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów teleinformatycznych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w SWD PRM. Podmioty te nie mogą powierzać przetwarzania danych innym podmiotom ani udostępniać danych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Profilowanie

Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Dobrowolność podania danych

W przypadku występowania z żądaniem realizacji prawa dostępu na podstawie art. 15 RODO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym, mają Państwo obowiązek podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego dotyczy to żądanie, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.

Podanie Państwa danych osobowych i ich przetwarzanie w SWD PRM jest niezbędne do skutecznej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU