2017-03-17 Ogłoszenie o konkursie ofert nr 4/ 2017

Ogłoszenie o konkursie ofert nr 4 / 2017

Udzielający zamówienie

Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. 30-go Stycznia 57/58

ogłasza konkurs ofert nr 4/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert .

Przedmiot konkursu

Udzielanie świadczeń medycznych na rzecz pacjentów Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna w Tczewie w zakresie wykonywania czynności przez :

1. ordynatora oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

2. lekarza w oddziale neonatologicznym

3. lekarza w oddziale chirurgicznym - oferta dla 8 lekarzy

3 - Awykonywanie czynności ordynatora w oddziale chirurgicznym od poniedziałku do piątku7.00-13.00 oraz pełnienie dyżurów lekarskich - dyżury w soboty, niedziele, święta od godz. 8.00 do godz. 8.00 oraz dyżurów w dni robocze od godz.14.00do godz.8.00

3 - B wykonywanie czynności kierownika bloku operacyjnego od poniedziałku do piątku8.00-14.00, pełnienie dyżurów lekarskich - dyżury w soboty, niedziele, święta od godz. 8.00 do godz. 8.00 oraz dyżurów w dni robocze od godz. 14.00 do godz.8.00 oraz zastępowanie ordynatora oddziału chirurgicznego w czasie jego nieobecności

3 - Cwykonywanie czynności lekarza w oddziale chirurgicznym od poniedziałku do piątku8.00-14.00 oraz pełnienie dyżurów lekarskich - dyżury w soboty, niedziele, święta od godz.8.00 do godz. 8.00 oraz dyżurów w dni robocze od godz.14.00 do godz. 8.00 - oferta dla4 lekarzy

3 -D wykonywanie czynności lekarza w oddziale chirurgicznym przez 4 dniw tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa, piątek) 8.00-14.00 oraz pełnienie dyżurów lekarskich - dyżury w soboty, niedziele, święta od godz.8.00 do godz. 8.00 oraz dyżurów w dni robocze od godz.14.00 do godz. 8.00

3 - Ewykonywanie czynności lekarza w oddziale chirurgicznym oraz koordynowanie świadczeń udzielanych w szpitalnej izbie przyjęć od poniedziałkudo piątku 8.00-14.00oraz pełnienie dyżurów lekarskich - dyżury w soboty, niedziele, święta od godz.8.00 do godz. 8.00 oraz dyżurów w dni robocze od godz.14.00 do godz. 8.00

 

 

 

 

4. lekarza w oddziale chorób wewnętrznych - oferta dla 7 lekarzy

4 - Awykonywanie czynności ordynatora w oddziale w oddziale chorób wewnętrznych od poniedziałku do piątku8.00-15.00 oraz pełnienie dyżurów lekarskich - dyżury w soboty, niedziele, święta od godz. 8.00 do godz. 8.00 oraz dyżurów w dni robocze od godz.15.00do godz.8.00

4 – B1 wykonywanie czynności lekarza w oddziale chorób wewnętrznych – w tym wykonywanie badań Holter EKG od poniedziałku dopiątku 8.00-14.00, pełnienie dyżurów lekarskich - dyżury w soboty, niedziele, święta od godz. 8.00 do godz. 8.00 oraz dyżurów w dni robocze od godz. 14.00 do godz.8.00 oraz zastępowanie ordynatora oddziału chorób wewnętrznych w czasie jego nieobecności

4 – B2 wykonywanie czynności lekarza w oddziale chorób wewnętrznych od poniedziałku do piątku8.00-14.00, pełnienie dyżurów lekarskich - dyżury w soboty, niedziele, święta od godz. 8.00 do godz. 8.00 oraz dyżurów w dni robocze od godz. 14.00 do godz.8.00 oraz zastępowanie ordynatora oddziału chorób wewnętrznych w czasie jego nieobecności

4 - C wykonywanie czynności lekarza w oddziale chorób wewnętrznych od poniedziałku dopiątku 8.00-14.00 oraz pełnienie dyżurów lekarskich - dyżury w soboty, niedziele, święta od godz.8.00 do godz. 8.00 oraz dyżurów w dni robocze od godz.14.00 do godz. 8.00 - oferta dla 4 lekarzy

5. lekarza w domowej opiece długoterminowej

6. lekarza w poradni endokrynologicznej

7. ordynatora oddziału pediatrycznego

- spełniających wymagania niezbędne do wykonywania świadczeń zdrowotnych na powyższych stanowiskach na rzecz pacjentów Szpitali Tczewskich Spółki Akcyjnej w Tczewie - dotyczy ogłoszenia o konkursie ofert nr 4/2017 – dzień publikacji 10.05.2017r. .

Termin realizacji świadczeń:

Umowy o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie jw. będą zawarte na okres od 01.06.2017r. do31.05.2019r.

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje o konkursie

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne na wykonywanie usług medycznych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienie : 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 57/58 – w sekcji kadrpokój nr 13, tel./fax0-58 / 777-67-10

oraz na stronie internetowej:

  • Szczegółowe warunki konkursu
  • Formularz ofertowy „Oferta”
  • Projekty umów:

 

1. wykonywanie czynności ordynatora oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

2. wykonywanie czynności lekarza w oddziale neonatologicznym

3. wykonywanie czynności lekarza w oddziale chirurgicznym:

3 - Awykonywanie czynności ordynatora w oddziale chirurgicznym

3 - B wykonywanie czynności kierownika bloku operacyjnego oraz zastępowanie ordynatora oddziału chirurgicznego w czasie jego nieobecności

3 - C wykonywanie czynności lekarza w oddziale chirurgicznym od poniedziałku do piątku

3 - D wykonywanie czynności lekarza w oddziale chirurgicznym przez 4 dniw tygodniu

3 - Ewykonywanie czynności lekarza w oddziale chirurgicznym oraz koordynowanie świadczeń udzielanych w szpitalnej izbie przyjęć od poniedziałkudo piątku

4. wykonywanie czynności lekarza w oddziale chorób wewnętrznych:

4 - Awykonywanie czynności ordynatora w oddziale w oddziale chorób wewnętrznych

4 – B1 wykonywanie czynności lekarza w oddziale chorób wewnętrznych w tym wykonywanie badań Holter EKG oraz zastępowanie ordynatora oddziałuchorób wewnętrznych w czasie jego nieobecności

4 – B2 wykonywanie czynności lekarza w oddziale chorób wewnętrznych oraz zastępowanie ordynatora oddziału chorób wewnętrznych w czasie jego nieobecności

4 - C wykonywanie czynności lekarza w oddziale chorób wewnętrznych

 

 

 

5. wykonywanie czynności lekarza w domowej opiece długoterminowej

6. wykonywanie czynności lekarza w poradni endokrynologicznej

7. wykonywanie czynności ordynatora oddziału pediatrycznego

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności – na udostępnionych formularzach w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta oraz napisem:

„Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych - poz. nr...................”

Nieotwierać przed godz. 10.00 do19 maja 2017r. „

- składa się do dnia 19 maja 2017 roku do godz. 10.00 drogą pocztową lub bezpośrednio w siedzibie Udzielającego zamówienie - Sekretariat pokój nr 3.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert przez komisję konkursową nastąpi w siedzibie Udzielającego Zamówienie 19 maja 2017 roku o godz. 10.15

Okres związania z ofertą
Okres związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Informacja o możliwości składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert:

Oferent może złożyć umotywowaną skargę dotyczącą szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem do Komisji Konkursowej, jednakże nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ciągu trzech dni od daty jej złożenia.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący wyboru oferty w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna oraz na tablicy ogłoszeń Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna.

Udzielający zamówienie rozpoznaje i rozstrzyga umotywowany protest najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania.

 

 

 

 

Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo do zmiany terminu bądź odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zamówienie może zostać udzielone:

Osobie wykonującej zawód medyczny w ramach Indywidualnej Praktyki Lekarskiej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

PREZES ZARZĄDU

Maciej Bieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU