2017-03-17 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 02/PN/2017

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NR 02/PN/2017

Z dnia: 17-03-2017r.

 

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30

 

Tryb udzielenia zamówienia

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych

Zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy

 

PROCEDURA O KTÓREJ MOWA W ART. 24aa, ust. 1 ustawy Pzp

 

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

 

1. NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO  <Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia>

Adres strony www.szpitaletczewskiesa.pl

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

 

 

Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby Zamawiającego

 

Kod główny: CPV 33.63.16.00-8

(Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne)

Zamawiający dopuszcza podzielenie zamówienia na części, zwane „Pakietami”.

Zamawiający do przedmiotowego zamówienia przewidział 16 pakietów

 

 

Pakiet 1 Środki dezynfekcyjne

(CPV: 33.63.16.00-8)

 

Pakiet 2 Środki dezynfekcyjne

(CPV: 33.63.16.00-8)

 

Pakiet 3 Środki dezynfekcyjne

(CPV: 33.63.16.00-8)

 

Pakiet 4 Środki dezynfekcyjne

(CPV: 33.63.16.00-8)

 

Pakiet 5 Środki dezynfekcyjne

(CPV: 33.63.16.00-8)

 

Pakiet 6 Środki dezynfekcyjne

(CPV: 33.63.16.00-8)

 

Pakiet 7 Środki dezynfekcyjne

(CPV: 33.63.16.00-8)

 

Pakiet 8 Środki dezynfekcyjne

(CPV: 33.63.16.00-8)

 

Pakiet 9 Środki dezynfekcyjne

(CPV: 33.63.16.00-8)

 

Pakiet 10 Środki dezynfekcyjne

(CPV: 33.63.16.00-8)

 

Pakiet 11 Środki dezynfekcyjne

(CPV: 33.63.16.00-8)

 

Pakiet 12 Środki dezynfekcyjne

(CPV: 33.63.16.00-8)

 

Pakiet 13 Środki dezynfekcyjne

(CPV: 33.63.16.00-8)

 

Pakiet 14 Środki dezynfekcyjne

(CPV: 33.63.16.00-8)

 

Pakiet 15 Środki dezynfekcyjne – mydło i płyn do dezynfekcji rąk

(CPV: 33.63.16.00-8)

 

Pakiet 16 Środki dezynfekcyjne

(CPV: 33.63.16.00-8)

 

Wykonawcy mogą złożyć swoją ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia (Pakietów).

Pakiety nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w danym pakiecie zostaną odrzucone.

 

Przedmiot zamówienia i jego zakres został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ

 

 

Możliwość składania ofert wariantowych

 

 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

Możliwość lub wymóg złożenia oferty wariantowej

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

 

Termin wykonania zamówienia

 

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawy sukcesywne wg. zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ.

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

2.1.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie

2.2. Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie

2.3. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie

 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

 

4. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

 

5. Nie przewiduje się wykluczenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1.1 Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

 

1.1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

1.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego. – załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

1.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

 

1.3.1. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

 

a)  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów ani oświadczeń.

 

b) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

 

- w zakresie produktów biobójczych na podstawie art. 5ustawy z dnia 9 października 2015r., poz. 1926 

o produktach biobójczych (dotyczy preparatów do dezynfekcji powierzchni):

I/   pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu bójczego lub

 

II/  pozwolenie na tymczasowe wprowadzenie do obrotu lub

 

III/ wpis do wykazu produktów biobójczych (Art. 7)

 

 

- w zakresie wyrobów medycznych na podstawie Art. 5 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107,

Poz. 67, tj. Dz.U. 2017, poz. 211(dotyczy preparatów do dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego):

I/  wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub

II/ inne dokumenty odpowiednich organów certyfikujących, dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu.

 

- w zakresie produktów leczniczych na podstawie Art. 3 ustawy z dnia 6.09.2001

Prawo Farmaceutyczne  (dotyczy preparatów do dezynfekcji błon śluzowych, skóry, rąk i ran):

I/ charakterystyka produktu leczniczego

 


                 

   - w zakresie preparatów do mycia i pielęgnacji rąk  -

     wpis do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach  Wprowadzonych do Obrotu

 

c) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć:

- Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów ani oświadczeń.

 

 

Informacja na temat wadium

 

 

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

Kryterium: Cena oferty (brutto)

Waga (%) - 100 %

 

Termin składania ofert, adres na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone

 

Ofertę należy wysłać / złożyć w siedzibie Zamawiającego tj:

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, UL. 30 STYCZNIA 57/58. 83-110 TCZEW

w SEKRETARIACIE – pok. Nr 3 - I piętro, budynek G,

w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00 - do dnia 27-03-2017r. do godz. 11.00

 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

Informacja o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

TAK, DO 20% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO

Data przekazania ogłoszenia do Urzędu Zamówień Publicznych

 

17-03-2017r., pod numerem: 45943-2017

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU