2017-06-13 Ogłoszenie o konkursie nr 5/2017

Ogłoszenie o konkursie ofert nr 5 / 2017

Udzielający zamówienie

Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. 30-go Stycznia 57/58

ogłasza konkurs ofert nr 5/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert .

Przedmiot konkursu

Udzielanie świadczeń medycznych na rzecz pacjentów Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna w Tczewie w zakresie wykonywania czynności przez :

1. lekarza w nocnej i świątecznej opiece chorych oraz koordynowanie pracą lekarzy w nocnej i świątecznej opiece chorych

2. lekarza w nocnej i świątecznej opiece chorych (oferta dla 5 lekarzy)

3. lekarza w poradni alergologicznej

4. lekarza w oddziale pediatrycznym

5. lekarza w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii

Termin realizacji świadczeń:

Umowy o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie jw. będą zawarte na okres od 01.07.2017r. do 30.06.2019r.

Szczegółowe informacje o konkursie

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne na wykonywanie usług medycznych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienie : 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 57/58 – w sekcji kadr pokój nr 13, tel./fax 0-58 / 777-67-10

oraz na stronie internetowej:

  • Szczegółowe warunki konkursu
  • Formularz ofertowy „Oferta”
  • Projekty umów:

 

 

 

 

 

 

 

1. wykonywanie czynności lekarza w nocnej i świątecznej opiece chorych oraz koordynowanie pracą lekarzy w nocnej i świątecznej opiece chorych

2. wykonywanie czynności lekarza w nocnej i świątecznej opiece chorych

3. wykonywanie czynności lekarza w poradni alergologicznej

4. wykonywanie czynności lekarza w oddziale pediatrycznym

5.wykonywanie czynności lekarza w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności – na udostępnionych formularzach w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta oraz napisem:

„Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych - poz. nr...................”

Nie otwierać przed godz. 10.00 do 22 czerwca 2017r. „

- składa się do dnia 22 czerwca 2017 roku do godz. 10.00 drogą pocztową lub bezpośrednio w siedzibie Udzielającego zamówienie - Sekretariat pokój nr 3.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert przez komisję konkursową nastąpi w siedzibie Udzielającego Zamówienie 22 czerwca 2017 roku o godz. 10.15

Okres związania z ofertą
Okres związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Informacja o możliwości składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert:

Oferent może złożyć umotywowaną skargę dotyczącą szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem do Komisji Konkursowej, jednakże nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ciągu trzech dni od daty jej złożenia.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący wyboru oferty w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna oraz na tablicy ogłoszeń Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna.

 

 

Udzielający zamówienie rozpoznaje i rozstrzyga umotywowany protest najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania.

Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo do zmiany terminu bądź odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zamówienie może zostać udzielone:

Osobie wykonującej zawód medyczny w ramach Indywidualnej Praktyki Lekarskiej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 


SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU