Formalności

Aby ogrom spraw prawnych nie zakłócił Waszego spokoju i radości po narodzinach dziecka, podpowiemy Wam, jakich formalności należy dokonać, aby zapewnić dziecku ochronę prawną i medyczną.

PIERWSZY KROK
Pierwsze formalności załatwiane są już w Szpitalu. Personel medyczny kompletuje informacje dotyczące rodziców dziecka i przekazuje je do Urzędu Stanu Cywilnego w Tczewie. Tam wydawany jest akt urodzenia, który trzeba załatwić nie później niż 14 dni po urodzeniu.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.bip.tczew.pl/sprawy/118/rejestracja_urodzen

KROK DRUGI
Po odebraniu aktu urodzenia (3 egzemplarze) pracownik Urzędu Stanu Cywilnego przekazuje 4 egzemplarz dokumentu do urzędu właściwego ze względu na miejsce zameldowania matki. Tam też odbiera się Nr PESEL dziecka. Szczegółowe informacje otrzymacie w Waszym Urzędzie Miasta lub Gminy.

KROK TRZECI
ŚWIADCZENIA FINANSOWE

„Becikowe”
Zapomoga ta przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, niezależnie od ich dochodów, z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Zapomoga przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego na miejsce zameldowania matki.
Rodzice pobierający zasiłek rodzinny otrzymają dodatkowo tzw. drugie becikowe. Aby uzyskać to świadczenie, należy być uprawnionym do zasiłku rodzinnego. Nie ma możliwości otrzymania samego dodatku bez zasiłku rodzinnego. Wniosek należy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
W szczególnych przypadkach możecie starać się o inne świadczenia, np.:
-    dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
-    dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
-    dodatek z tytułu wychowywania dziecka a w rodzinie wielodzietnej,
-    zasiłek rodzinny,
-    dodatek pielęgnacyjny (w przypadku dziecka niepełnosprawnego)
Szczegółowe informacje otrzymacie w Waszym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dodatkowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka
Jeżeli posiadacie dodatkowe ubezpieczenie indywidualne lub grupowe, w którymś z towarzystw ubezpieczeniowych, upewnijcie się czy Wasza polisa zawiera świadczenie z tytułu urodzenia dziecka. Skontaktujcie się ze Swoim agentem ubezpieczeniowym, który pomoże Wam załatwić formalności związane z wypłatą tego świadczenia.

INNE FORMALNOŚCI
Oprócz formalności wymienionych powyżej nie zapomnijcie:
-    zameldować maluszka, a także zgłosić w spółdzielni mieszkaniowej,
-    zgłosić do ZUS-u(jeden z pracujących rodziców w swoim zakładzie pracy)
-    zgłosić w przychodni (wypełnić kartę o wyborze lekarza).

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30 Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU