Konkurs - Ordynator Oddziału Pediatrycznego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Prezes Zarządu Szpitali Tczewskich SA

ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Pediatrycznego

Szpitali Tczewskich SA

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z nr telefonu,
  • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska:

- posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych medycznych na wydziale lekarskim

- posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza

- posiadanie dyplomu lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii

  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata
  • dokument potwierdzający minimum 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
  • kopie dokumentów jw. powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez samego kandydata (na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ordynatora oddziału pediatrycznego prowadzonego przez Szpitale Tczewskie SA z siedzibą w Tczewie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182,1662)

 

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym.

Zgłoszenie na stanowisko powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie:

 

„KONKURS NA STANOWISKO ORDYNATORA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO SZPTALI TCZEWSKICH SA”

 

83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 57/58

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółki, w dni robocze, w godzinach 8.00-15.00 w terminie do 20 kwietnia 2017 r.

Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu do siedziby Spółki.

 

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu po spełnieniu wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu będą indywidualnie powiadamiani telefoniczne o terminach i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci niezakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.


Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem telefonu: 604-504-978


Prezes Zarządu Szpitali Tczewskich SA

Maciej Bieliński

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU